Design a site like this with WordPress.com
Get started

Những điều quan trọng

1 .Bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin. 2 .Đừng hạ thấp giấc mi chỉ để phù hợp với hoàn cảnh. 3 .Hãy làm việc khi người khác còn đang ngủ ,học hỏi khi họ đang tiệc tùng . 4 .Không việc gì phải xin lỗi khi bạn có tiêu chuẩn cao. 5 .SaiContinue reading “Những điều quan trọng”